2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585030032-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อังคาร อรหันตา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AUNGKRAN O-RAHUNTA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ธุรกิจการเกษตร แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) พฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อไก่ของผู้บริโภค ในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) PURCHASING BEHAVIORS FOR CHICKEN MEAT OF CONSUMERS IN KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด ลาพัก 1/2560 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 กุมภาพันธ์ 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 มีนาคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 20 กุมภาพันธ์ 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 278/2562 ลว 28/6/2562
F แจ้งผลสอบ 4 กรกฎาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 27 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พัชรี สุริยะ คำสั่งที่ 580/2559 ลว 25/10/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-