2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585030032-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อังคาร อรหันตา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AUNGKRAN O-RAHUNTA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ธุรกิจการเกษตร แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) พฤติกรรมและความพึงพอใจ ในการเลือกซื้อเนื้อไก่ของผู้บริโภค ในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) PURCHASING BEHAVIOR AND SATISFACTION FOR CHICKEN MEAT OF CONSUMERS IN KHON KAEN 
รายละเอียด ลาพัก 1/2560 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 กุมภาพันธ์ 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 มีนาคม 2560 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พัชรี สุริยะ คำสั่งที่ 580/2559 ลว 25/10/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-