2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585030033-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กฤติน เอกพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KITTIN EKKAPHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การทำงานร่วมกันของภาคส่วนในการพัฒนาการเกษตรสู่เกษตรกร : กรณี กลุ่มฮักแพงแบ่งปัน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) THE COLLABORATION OF SECTORS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT OUTREACH WITH FARMERS : A CASE OF HUGPAENG GROUP, KUCHINARAI DISTRICT, KALASIN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 กันยายน 2559 คำสั่งที่ 494/2559 ลว 31/08/2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 กันยายน 2559 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 24 กุมภาพันธ์ 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 มกราคม 2561
F แจ้งผลสอบ 23 มกราคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ คำสั่งที่ 094/2559 ลว 11/02/59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยแห่งความสำเร็จสู่การเป็นต้นแบบของกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ: กรณี กลุ่มฮักแพงแบ่งปันอำเภอกุฉินารายณ์ 
ชื่อวารสาร วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ISBN/ISSN ISSN 0857-0108  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 ธันวาคม 2560 
ปีที่ 36  ฉบับที่ 36 (พิเศษ) 
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 17-25  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ