2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585030060-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศศิประภา บัวแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SASIPHAPA BUAKAEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราต่อการควบคุมโรคเน่าคอดินในระยะกล้าต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมหลังการเก็บรักษา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF SEED PELLETING COMBINED WITH FUNGICIDES FOR CONTROL OF DAMPING OF DAMPING OFF DISEASE AT SEEDLING STAGE ON LETTUCE SEED QUALITY AND LONGEVITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 ธันวาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2561
F แจ้งผลสอบ 27 มิถุนายน 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 26 กรกฎาคม 2561
F รับรองการแก้ไข 10 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 21 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บุญมี ศิริ คำสั่งที่ 534/2558 ลว 27/08/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. อนันต์ วงเจริญ คำสั่งที่ 706/2558 ลว 30/11/2558
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมหลังการพอกด้วยวัสดุประสาน และวัสดุพอกที่แตกต่างกัน 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 พฤษภาคม 2561 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน พ.ค.-มิ.ย.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 469-480  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของวัสดุประสานต่อคุณภาพของการพอกและเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 มิถุนายน 2559 ถึง 25 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 43-53  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper