2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585030071-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เศวตฉัตร เศษโถ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAWETTACHAT SET-TOW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินผลผลิต ลักษณะทางสรีรวิทยาและการกระจายตัวของรากในพันธุ์อ้อยดีเด่น 16 โคลนพันธุ์ ภายใต้การปลูกอาศัยน้ำฝนข้ามแล้ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EVALUATION OF YIELDS, PHYSIOLOGICAL TRAITS AND ROOT DISTRIBUTION IN 16 SUGARCANE ELITE CONES GROWN UNDER RAINFED-LATE RAINY SEASON CONDITIONS. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 8 ธันวาคม 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 กรกฎาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 11 มิถุนายน 2562
F รับรองการแก้ไข 25 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี คำสั่งที่ 479/2559 ลว 29/08/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง คำสั่งที่ 479/2559 ลว 29/08/2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ผลของการปลูกอ้อยแบบร่วมพันธุ์ต่อการให้ผลผลิตในอ้อยตอ1 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 พฤษภาคม 2562 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรในอ้อยตอภายใต้สภาพการปลูกอ้อยข้ามแล้งโดยอาศัยน้ำฝนของพันธุ์อ้อยดีเด่น 16 พันธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มิถุนายน 2562 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์อ้อยดีเด่น 16 พันธุ์ภายใต้สภาพการปลูกโดย อาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเนื้อดินต่างกัน 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ