2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585050054-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทศพร แสงจำปี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TOSSABHORN SAENGCHAMPI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการเรียนแบบผสมผสานบูรณาการสื่อสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING WITH SOCIAL MEDIA ON SMART PHONE TO ENHANCE CRITICAL THINKING OF JUNIOR HIGH SCHOOL 
รายละเอียด เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤษภาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 208/2560 ลว. 19 เม.ย 2560
D อนุมัติเค้าโครง 16 มิถุนายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.555/2561 ลว. 14 สิงหาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 19 กันยายน 2561 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ คำสั่ง ศศ.บศ. 742 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-