2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585050057-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปัญญา คำสะไมล์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PANYA KHAMSMILE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการเรียนแบบผสมผสานตามรูปแบบสะเต็มศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING WITH STEM EDUCATION TO ENHANCE SCIENCE PROBLEM SOLVING THINKING FOR GRADE VIII STUDENTS 
รายละเอียด เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 มีนาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 198/2560 ลว. 19 เมษายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 16 มิถุนายน 2560 turnitin 35%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ คำสั่ง ศศ.บศ. 741/2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-