2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585050211-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มยุรา สุภารี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MAYURA SUPAREE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY OF GRADE 11 STUDENTS’ LEARNING AND INNOVATION SKILLS IN LEARNING THROUGH SCIENCE TECHNOLOGY SOCIETY APPROACH 
รายละเอียด วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก2 ป.โท (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.887/2559 ลว. 27 ธ.ค. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 24 กุมภาพันธ์ 2560 turnitin 30%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 ตุลาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.662/2562 ลว. 24 กันยายน 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 10 ตุลาคม 2562 ยื่นผ่านระบบแล้ว
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง คำสั่ง ศศ.บศ.554/2559 ลว. 22 ก.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-