2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585050213-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ธัญญรัตน์ ลาภสมทบ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. THANYARAT LAPSOMTOB
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING WITH COLLABORATIVE LEARNING USING GROUP INVESTIGATION TECHNIQUE TO ENHANCE SCIENCE SOLVING THINKING OF GRADE VII STUDENTS 
รายละเอียด เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 กุมภาพันธ์ 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 107/2560 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2560
D อนุมัติเค้าโครง 10 มีนาคม 2560 turnitin 40%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 551/2561 ลว. 22 สิงหาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 19 กันยายน 2561 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ คำสั่ง ศศ.บศ. 744 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน