2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585050256-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธันย์ชนก เหมือนช้าง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THANCHANOK MUANCHANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response to Intervention : RtI) และการใช้เบี้ยอรรถกร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ENGLISH LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE THREE STUDENTS BY USING RESPONSE TO INTERVENTION PROCESS (RTI) AND TOKEN ECONOMY 
รายละเอียด การสอนการศึกษาพิเศษ (ป.โท) โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 565/2561 ลว. 6 ก.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 16 ตุลาคม 2561 Turnitin 10%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 มิถุนายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 349/2562 ลว. 31 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 17 มิถุนายน 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-