2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585060006-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. บุญประเสริฐ แสงวิจิตรประชา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ฺBOONPRASERT SANGVICHITPRACHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโมบายแอปพลิเคชั่นต่อการจัดการตนเอง และการกลับมารักษาซ้ำในผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The effect of mobile health application on self management and readmission rate of patients with post valvular heart surgery 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 2 พฤษภาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 1/2560 ลว.5 ม.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สมภพ พระธานี คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 195/2560 ลว.20 มิ.ย. 2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษานำร่องเรื่อง การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นต่อการจัดการตนเองในผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ 
ชื่อวารสาร วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ