2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585060013-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ปิยรัตน์ ไชยเชษฐ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PIYARAT CHAIYACHET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวต่อการปรับตัวของครอบครัวที่มีบุคคลบาดเจ็บไขสันหลัง ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF FAMILY NURSING INTERVENTION ON ADAPTATION OF FAMILY WITH SPINAL CORD INJURY PERSON,AT KHON KAEN HOSPITAL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 มิถุนายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 24 กรกฎาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 301/2559 ลว.30 ก.ย.59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวที่มีบุคคลบาดเจ็บไขสันหลัง : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์ และสุขภาพ  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 พฤษภาคม 2562 
ปีที่ 42  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Family Intervention for Family with Spinal Cord Injury Person: Systematic review 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มกราคม 2561 
ชื่อการประชุม The 21st EAFONS & 11th INC (21st East Asian Forum of Nursing Scholars & 11thInternational Nursing Conferences)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 มกราคม 2561 ถึง 12 มกราคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Korean Society of Nursing Science 
สถานที่จัดประชุม LOTTE HOTEL WORLD(SEOUL JAMSIL).   จังหวัด/รัฐ Seoul, Korea 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue 11 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 245  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Insook Lee 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract