2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585060014-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วริดา นิลธิราช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WARIDA NILTHIRACH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเปลี่ยนแปลงครอบครัวในมิติของเวลาและความรับผิดชอบดูแลครอบครัวตามการรับรู้และประสบการณ์สตรีสูงอายุ อาศัยในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Change of the Family on the Dimension of Time and Responsibility in Family Care According to Perception and Experiences of Elderly Women Phu Thai Living in Amphor Renu Nakhon, Nakhonphanom Province. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 มีนาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 24 เมษายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 มีนาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 301/2559 ลว.30 ก.ย.59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-