2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585080051-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัทราภรณ์ โชตินอก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHATTRAPORN CHOTNOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 59/2558 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการฝึกปฏิบัติรับเข้าเป็นฐานและออกใช้เป็นฐานต่อการพัฒนาวจนปฏิบัติในการขอร้องในกลุ่มผู้เรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Effects of Input-Based and Output-Based Practice on Pragmatic Development of Making Requests among Thai EFL Learners 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 621/2559 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 621/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-