2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585130026-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุรวุฒิ อัตชู ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SURAWUT ATTACHOO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตกรรมประดิษฐ์ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการขึ้นรูปโดยการเผาผนึกต่อค่าแรงดัดขวางความโปร่งแสงและขนาดของเกรนของเซอร์โคเนียชนิดโมโนลิทิก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) the effect of sintering temperature and holding time on flexural strength and color translucency and grain size of monolithic zirconia 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ห้องบรรยายการศึกษาต่อเนื่อง 1 ชั้น 7
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
F แจ้งผลสอบ
F รับรองการแก้ไข
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D ระยะบรรทัดของสารบัญยังไม่ได้แก้ไข(ได้อธิบายแล้ว)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. นิวัตร จันทร์เทวี คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 11/2559 ลว 6 มกราคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย             รหัสทุน 59211102
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการเปรียบเทียบอุณหภูมิและเวลาในการเผาต่อความแข็งแรงภาคดัดขวางของเซอร์โคเนียชนิดแท่ง EFFECTS OF VARYING SINTERING TEMPERATURE AND TIME ON FLEXURAL STRENGTH OF MONOLITHIC ZIRCONIA 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 พฤษภาคม 2561 ถึง 18 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper