2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585150055-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นุจรินทร์ เหลืองอิงคสุต ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUTCHARIN LUEANGINGKHASUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวายฉับพลันในผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Risk assessment of acute kidney injury of inpatient at Udon Thani Hospital 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 สิงหาคม 2560 คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 263/2560 ลว.23 สค.2560
D อนุมัติเค้าโครง 29 กันยายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เชิดชัย สุนทรภาส คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ 254/2559 ลว.29 กค.2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-