2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585200028-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรชนก ปลัดกอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PONDCHANOK PALADKONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การออกแบบอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อสร้างแบรนต์สินค้าที่ระลึกจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CHARACTER DESIGN FOR CREATION OF KHONKAEN'S SOUVENIR BRAND  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 เมษายน 2559 ยื่น บว.21
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มีนาคม 2560 ยื่น บว.23
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 พฤษภาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล ศธ 0514.19.1.2/1040 วันที่ 5 กรกฏาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คาแรคเตอร์ : แนวคิด องค์ประกอบในการออกแบบ และ แนวทางในการใช้งานด้านต่างๆ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่3 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 123-137  Proceeding Paper Editors/edition/publisher โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract