2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585430009-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss QIONG LUO ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss QIONG LUO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 
แผนการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้านอาหารมังสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Influence Factors on Choosing Vegetarian restaurant In Bangkok 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 สิงหาคม 2560 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 82/2560 ลว. 23 สิงหาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 20 กันยายน 2560
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2561 Good
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 กรกฎาคม 2561 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 43/2561 ลว. 15 มิถุนายน 2561
F รับรองการแก้ไข 25 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ 96/2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. นารา กิตติเมธีกุล คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ 2/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปรียบเทียบระดับของค่านิยมส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารมังสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการะดับชาติ ประจำปี2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 ถึง 23 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกาาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกาาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 161-166  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper