2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585430010-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss TIANYU LAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TIANYU LAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 
แผนการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและระดับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Relationship between the Positive Psychological Capital and the Entrepreneurial Mind Level 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจที่ 5/2560 ลว. 26 มกราคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 7 มีนาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 สิงหาคม 2561 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 61/2561 ลว. 25 กรกฎาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 6 สิงหาคม 2561 PASS
F รับรองการแก้ไข 20 กันยายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. นารา กิตติเมธีกุล คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ 96/2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อิทธิพลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกต่อระดับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการของ นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาใน อ.เมือง จ.หนองคาย 
ชื่อวารสาร วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 สิงหาคม 2561 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ