2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587020003-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุภาพ สาขา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUPAP SAKHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่  15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การสร้างแบบจำลองตรรกศาสตร์วิภัชนัยที่ฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็นของการแจกแจงปกติเป็นฟังก์ชันการเป็นสมาชิกสำหรับการพยากรณ์ราคาทองคำโดยใช้เทคนิคการแบ่งข้อมูลที่เท่ากันและทับซ้อนกัน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) FUZZY LOGIC MODELING WITH PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS OF NORMAL DISTRIBUTION AS MEMBERSHIP FUNCTIONS FOR GOLD PRICE FORECASTING USING EQUALIZED AND OVERLAPPED DATA PARTITION TECHNIQUE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 มีนาคม 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 83/2559 ลว 2 ก.พ. 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 เมษายน 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 467/2561 ลว 4 มิ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 26 มิถุนายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 485/2562 ลว 2 ก.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1099/2558 ลว. 12 พ.ย. 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-