2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587020030-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิธญา เลณะสวัสดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NITHAYA LEANASAWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่  15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การประเมินความแปรผันทางพันธุกรรมของความทนแล้งในเชื้อพันธุกรรมอ้อย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) EVALUATING GENETIC VARIATION OF DROUGHT TOLERANCE IN SUGARCANE GERMPLASM 
รายละเอียด คำสั่ง ที่ 303/2561 ลว 29 มีนาคม 2561แต่งตั้ง Ms. Yun Judy Zhu และ คำสั่ง ที่ 227/2562 ลว 19 มีนาคม 2562 เป้นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 เมษายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 227/2560 ลว 23 มี.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 เมษายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กันยายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 713/2560 ลว 1 ก.ย. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 27 กันยายน 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มานิตย์ โฆษิตตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 846/2558 ลว 18 ก.ย.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 300/2559 ลว 30 มี.ค.2559