2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587020035-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริลักษณ์ บุญมี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRILAK BOONMEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของกบหนอง (Fejervarya limnocharis) ที่ได้รับแคดเมียมและตะกั่วในสภาวะการทดลอง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) GENETIC CHANGES OF RICE FIELD FROGS (Fejervarya limnocharis) CAUSED BY CADMIUM AND LEAD EXPOSURE IN VIVO 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 ธันวาคม 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1165/2558 ลว 26 พ.ย. 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 มกราคม 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มิถุนายน 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 402/2559 ลว 18 พ.ค. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 4 กรกฎาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 275/2562 ลว. 17 เม.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 2 พฤษภาคม 2562 EXCELLENT
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 21 พฤษภาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 21 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1103/2558 ลว. 12 พ.ย. 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ. อลงกลด แทนออมทอง คำสั่งคระวิทยาศาสตรั้ 360/2562 ลว 21 พฤษภาคม 2562
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Cytotoxicity in the frog (Fejervarya limnocharis) after acute cadmium exposure in vivo  
ชื่อวารสาร International Journal of Environmental Studies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Environmental Studies 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 May 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Bioaccumulation of Lead Acetate in Rice Field Frogs (Fejervarya limnocharis) in vivo 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 เมษายน 2561 
ชื่อการประชุม The 19th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2018 “Indigenous Knowledge for Global Animal Health” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 เมษายน 2561 ถึง 5 เมษายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Veterinary Medicine 
สถานที่จัดประชุม AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 79-84  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper