2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587020035-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริลักษณ์ บุญมี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRILAK BOONMEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของกบหนอง (Fejervarya limnocharis) ที่ได้รับแคดเมียมและตะกั่วในสภาวะการทดลอง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) GENETIC CHANGES OF RICE FIELD FROGS (Fejervarya limnocharis) CAUESD BY CADMIUM AND LEAD EXPOSURE IN VIVO 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 ธันวาคม 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1165/2558 ลว 26 พ.ย. 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 มกราคม 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มิถุนายน 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 402/2559 ลว 18 พ.ค. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 4 กรกฎาคม 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1103/2558 ลว. 12 พ.ย. 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-