2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587030003-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศกุนตลา สุภาสัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAKUNTALA SUPASAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินภายใต้การใช้วัสดุปรับปรุงดินต่างชนิดกัน ของดินภายใต้อิทธพลเกลือ ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CHANGES IN SOIL QUALITY UNDER DIFFERENT ORGANIC MATERRIALS IN SALT-AFFECTED SOIL IN NAKHON RACHASIMA BASIN. 
รายละเอียด เสนอแต่งตั้ง นายอรรณพ พุทธโส (ผู้ทรงฯ) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 685/2558 ลว 17/11/2558 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 พฤษภาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 มิถุนายน 2561 สอบผ่านS
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ คำสั่งที่ 523/2558 ลว 20/08/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย             รหัสทุน 59242101
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน