2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050015-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. แสงจันทร์ กะลาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAENGCHAN KALAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วยแนวทางการรับรู้ความสามารถของตนและการกำกับตน เพื่อส่งเสริมความสามารถของครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาครู 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) INTERNSHIPS COURSE DEVELOPMENT THROUGH SELF-EFFICACY AND SELF-REGULATION LEARNING TO PROMOTE PROFESSIONAL STUDENT TEACHER ABILITIES 
รายละเอียด ป.เอก โครงการพิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 15 สิงหาคม 2559 ผ่าน ตามประกาศ บว.มข.ฉ. 80/2559 ลว.15 สิงหาคม 2559
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 สิงหาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 556/2560 ลว. 17 ส.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 สิงหาคม 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ต้น 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.782/2561 ลว. 24 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 23 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 25%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ ผศ. ดร.วนิดา ผาระนัด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ คำสั่ง ศศ.บศ.267/2561 ลว. 8 มิ.ย. 2561