2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050027-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศรีสุดา ด้วงโต้ด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SRISUDA DAUNGTOD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  118/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ เกมมิฟิเคชันที่ส่งเสริมการกำกับตนเอง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST VIA GAMIFICATION BASED LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE SELF-REGULATION FOR HIGHER EDUCATION STUDENTS 
รายละเอียด ป.เอก โครงการพิเศษ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 19 ธันวาคม 2559 ผ่าน ตาม ปศ.บว.มข.ฉ. 118/2559 ลว.19ธ.ค.2559
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 มกราคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 87/2559 ลว. 23 ธันวาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่าน "S" ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 กรกฎาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.335/2560 ลว. 17 ก.ค. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 15 สิงหาคม 2560 turnitin 19%
F แจ้งผลสอบ 25 ตุลาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 664/2562 ลว. 7 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คำสั่ง ศศ.บศ. 056/2560 ลว. 25 ม.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Synthesis Framework of Constructivist Gamification based Learning Environments Model to Enhance Self-regulation for Undergraduate Students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มกราคม 2562 
ชื่อการประชุม IC4E '19 Proceedings of the 10th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มกราคม 2562 ถึง 13 มกราคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ACM New York, NY, USA 
สถานที่จัดประชุม Waseda University  จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue 10 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 146-150  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ACM New York, NY, USA ©2019 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper