2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050041-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภูษณิศา มหาวรากร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss POOSANISA MAHAWARAKORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 109/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอานาจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันผู้สูงอายุ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF THE EMPOWERMENT PROGRAM FOR QUALITY OF LIFE AND PHYSICAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING FOR ELDER PEOPLE 
รายละเอียด ป.เอก บริหาร โคงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 8 พฤศจิกายน 2559 ผ่านตามประกาศ บว.มข.ฉ.109/2559 ลว. 8 พ.ย. 2559
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 กันยายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.563/2560 ลว. 28 สิงหาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 กันยายน 2560 ผ่าน "S " เมื่อ ต้น 2560 ลว. 11 ก.ย. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 025/2561 ลว. 24 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 กุมภาพันธ์ 2561 tturntin 20%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 กรกฎาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 361/2562 ลว. 10 มิ.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 5 กรกฎาคม 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุ DEVELOPMENT OF THE EMPOWERMENT PROGRAM FOR QUALITY OF LIFE AND PHYSICAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING FOR ELDER PEOPLE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม INTE 2018 
สถานที่จัดประชุม NOVOTEL  จังหวัด/รัฐ PARIS,FRANCE 
Proceeding Paper Volume November 2018 Volume 1  Proceeding Paper Issue Special Issue for INTE - ITIC AM - IDEC 2018 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 424  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Prof.Dr.Aytekin Isman & Assoc.Prof.Dr.Ahmet ESKICUMALI 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 13 July 2018  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 23 July 2018 
สถานที่ไป NOVOTEL PARIS EST., 
เมือง PARIS  ประเทศ FRANCE