2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050043-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ศิริลักษณ์ แสนตรง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SIRILAK SAENTRONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) CONSTRUCTIVE CULTURAL DEVELOPMENT MODEL FOR SMALL SCHOOLS IN THE NORTHEAST OF THAILAND 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา 2.1 (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 31 มีนาคม 2560 "ผ่านE" ตาม ปศ.บว.มข.ฉ.58/2560 ลว.31มี.ค.2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 กันยายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.563/2560 ลว. 28 สิงหาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 กันยายน 2560 ผ่าน "S " เมื่อ ต้น 2560 ลว. 11 ก.ย. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 111/2561 ลว. 12 ก.พ. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 27 มีนาคม 2561 Turnitin 20%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่ง ศศ.บศ. 092/2561 ลว. 1 ก.พ. 2561
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factor analysis of Constructive Culture in the small schools: Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม THE ASSOCIATION OF SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY (TASET) 
สถานที่จัดประชุม PARIS, FRANCE  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume ตีพิมพ์ปลายปี 2561  Proceeding Paper Issue ตีพิมพ์ปลายปี 2561 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ ตีพิมพ์ปลายปี 2561  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 13 July 2018  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 23 July 2018 
สถานที่ไป NOVOTEL PARIS EST. 
เมือง PARIS  ประเทศ FRANCE