2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587060005-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง นิตยา พันธ์งาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. NITTAYA PANNGAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาล แบบ 2.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) วาทกรรมความเป็นแม่และการเลี้ยงดูเด็กในชุมชน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) COMMUNITY DISCOURSE OF MOTHER NOOD AND CHILD REARING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มีนาคม 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 กรกฎาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 22 สิงหาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 19 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร คำสั่งที่ 218/2560 ลว.29 มิ.ย.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Community Empowerment for Child Rearing 
ชื่อวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Health Services Jammu, J&k, India 
ISBN/ISSN 2581-6187  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 July 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน June-July 2019  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 68-75  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ