2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587070010-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นฏกร อิตุพร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATAKORN I-TUPORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาแบบจำลองการทำนายความเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The risk prediction model development for postpaeturm hemorrhage at the hospitals in Chiang Rai province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 เมษายน 2559 คำสั่งที่ 528/2559 ลว. 18 มี.ค.59
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 พฤษภาคม 2559 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มีนาคม 2560 คำสั่งที่ 438/2560 ลว 21 มีนาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 สิงหาคม 2561 คำสั่งที่ 1473/2561 ลว 21 สิงหาคม 2561 สอบวันที่ 24 กย 61
F แจ้งผลสอบ 18 กันยายน 2561 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
F รับรองการแก้ไข 25 กันยายน 2561 Turnitin 15%
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 1 มีนาคม 2562
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 22 ตุลาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. อมรรัตน์ รัตนสิริ คำสั่งที่ 25/2559 ลว. 13 ม.ค.59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
- ฐิติมา นุตราวงศ์ คำสั่งที่ 654/2559 ลว 22 เมษายน 2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดจากการคลอดทางช่องคลอด: การทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์อภิมาน 
ชื่อวารสาร วารสารเชียงรายเวชสาร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร โรงพยาบาลเชียงรายประชานเคราะห์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มีนาคม 2561 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 149 - 160  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Risk Scoring System for the Prediction of Postpartum Blood Loss over 300 mL at Chiang Rai Regional Hospital 
ชื่อวารสาร Siriraj Medical Journal  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 February 2019 
ปีที่ 71  ฉบับที่
เดือน March-April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ