2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587070019-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปรารถนา ศรีชมภู ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRATTHANA SRICHOMPHU
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประสาทวิทยาศาสตร์  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ประสาทวิทยาศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 19 มกราคม 2559 สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 กรกฎาคม 2561 คำสั่งที่ 1213/2561 ลว 10 กรกฎาคม 2561 สอบวันที่ 11/07/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ s
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 1255/2562 ลว 23 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร คำสั่งที่ 1381/2558 ลว. 13 ส.ค.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-