2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587080030-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กิตติยา สุทธิประภา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KITTIYA SUTHIPRAPA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 71/2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) รูปแบบนวัตกรรมบริการอ้างอิงสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Innovative Reference Service Model for Academic Libraries in Thailand 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 460/2559 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 ธันวาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 มกราคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 กรกฎาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 460/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-