2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587100008-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศรวิทย์ พนาบำรุง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SORNWIT PHANABAMRUNG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความสำคัญของแอนติมิคเอในการปลุกถ่ายไต และการพัฒนาวิธีการตรวจหาแอนติบอดี ต่อมิคเอด้วยเทโนโลยี lon sensitive field Effect Transistor 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Relevance of anti-MICA in kidney transplantation and development of anti-MICA detection based on lon sensitive field effect transistor technology 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 ธันวาคม 2560 คำสั่งที่ 160/2560 ลว.8พย.60
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 มกราคม 2561 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 3 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-