2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587110024-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WUTTIKUL THANAKANJANAPHAKDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การกระจายเชิงพื้นที่ของทันตแพทย์และสภาวะสุขภาพช่องปาก ในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The spatial distiution of dentists and and oral health status in Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 สิงหาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 สิงหาคม 2559
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 มีนาคม 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มีนาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 20 เมษายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 กรกฎาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 514/2560 ลว.2 ส.ค.60 ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนงษ์ เป็นอาจารรย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-