2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587110024-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WUTTIKUL THANAKANJANAPHAKDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 สิงหาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 สิงหาคม 2559
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 มีนาคม 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มีนาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 20 เมษายน 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วงศา เลาหศิริวงศ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 514/2560 ลว.2 ส.ค.60 ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนงษ์ เป็นอาจารรย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-