2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587110032-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. AYE SANDAR MON ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. AYE SANDAR MON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ แบบ 2.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยและอัตราการใช้บริการการดูแลสุขภาพมารดาในสตรีชนบทพม่า 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) UTILIZATION OF SKILLED MATERNAL HEALTHCARE SERVICES AMONG RURAL MYANMAR WOMEN: DETERMINANTS AND RATES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 กรกฎาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 17 สิงหาคม 2559 ที่ ศธ.0514.11.1/4367
F แจ้งผลสอบ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/3146
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 53/2559 ลว. 12 ก.พ. 59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Utilization of full postnatal care services among rural Myanmar women and its determinants: a cross-sectional study 
ชื่อวารสาร F1000Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร F1000 Research Ltd, Middlesex House, 34-42 Cleveland St, London W1T 4LB, UK 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 August 2018 
ปีที่ ฉบับที่ 1167 
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 1-14  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ