2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587200001-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ขวัญชนก อำภา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KHWANCHANOK AMPHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวางแผนภาคและเมือง แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  118/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การวางแผนพัฒนาเมืองโดยใช้กระบวนการวางแผนแบบรวมพลังในมิติของการปฏิสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและผู้กระทำการ กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) URBAN DEVELOPMENT PLANNING THROUGH COLLABORATIVE PLANNING PROCESS INTO STRUCTURE AND AGENCY DIMENSION INTERACTION : A CASE STUDY OF KHON KAEN MUNICIPALITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 2 กำหนดสอบ 14/7/60
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 28 มิถุนายน 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ (Checking)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ กระบวนทัศน์ของการวางแผนแบบรวมพลังเพื่องานวางแผนพัฒนาเมืองในระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วราสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
ISBN/ISSN 2561-2467  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 เมษายน 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การพัฒนากรอบแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจกับกระบวนการวางแผนแบบรวมพลัง 
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN 2286-9328  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 พฤษภาคม 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 288-313  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ