2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587200005-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. SENG TOUCH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SENG TOUCH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวางแผนภาคและเมือง แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 122/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การมีส่วนร่วมแบบผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ: กรณีศึกษาของการสร้างผู้มีส่วนได้เสียแบบผสมและโดยถูกคัดเลือกในเมืองขอนแก่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Multi-Stakeholder Engagement in Participatory Planning toward Smart City: A Case Study of the Establishment of Selected and Coalition Stakeholder in Khon Kaen City 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 28 มิถุนายน 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มิถุนายน 2560 กำหนดสอบครั้งที่ 2 เมื่อ 14/7/60
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-