2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587220012-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ประกาศิต แก้วรากมุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRAKASIT KAEORAKMOOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) วัฒนธรรมและบทบาทของผ้าทอเผ่ายวนประเทศลาวในยุคจิตนการใหม่ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) CULTURAL AND DUTY ASPECS OF LAO’S YUAN TRIBAL’S TEXTILE IN NEW ECONOMIC MECHANISM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม คำสั่งที่ 234/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย สิปป์ สุขสำราญ คำสั่งที่ 263/2559 ลว.4 พฤศจิกายน 2559