2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587220028-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิชัย อิ่มสุขสม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. VICHAI IMSUKSOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การสร้างความหมายข้ามวัฒนธรรมจากอัตลักษณ์ร่วมศาลเจ้าจีนฮากกาในกรุงเทพมหานคร 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Creating Cross-Cultural Meanings from a Common Identity of Hakka Shrines in Bangkok 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 มกราคม 2560 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 25 กรกฎาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 กรกฎาคม 2561 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม คำสั่งคณะฯที่ 233/2561 ลว 24 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ CREATING CROSS-CULTURAL MEANING FROM A COMMON IDENTITY OF HAKKA SHRINES IN BANGKOK 
ชื่อวารสาร American Journal of Engineering and Applied Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MedwellJournals 
ISBN/ISSN ISSN: 1816-949X (Print) ISSN:1818-7803(Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 September 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อัตลักษณ์ร่วมศาลเจ้าจีนฮากกาในกรุงเทพมหานคร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2561 ถึง 14 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรม 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ จังหวัดขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1167-1176  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper