2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595020024-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงษ์พันธ์ จอดนอก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHONGPHUN JODNOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลเฉลยวางนัยทั่วไปของสมการออยเลอร์อันดับห้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE GENERALIZED SOLUTIONS OF THE FIFTH-ORDER EULER EQUATIONS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 มกราคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 11/2561 ลว 15 ม.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 6 กุมภาพันธ์ 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 316/2562 ลว 29 เม.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 7 พฤษภาคม 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 151/2560 ลว 28 ก.พ. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ On the generalized solutions of the fifth-order Euler equations 
ชื่อวารสาร Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Pushpa publishing house 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 May 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ 106 
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 59-74  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ