2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595020063-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. DANG NGOC CHUONG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DANG NGOC CHUONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การแปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทยโดยใช้คลังข้อความขนานเวียดนาม-ไทย 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) VIETNAM TO THAI MACHINE TRANSLATION USING VIETNAM-THAI PARALLEL CORPUS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 981/2560 ลว 24 พ.ย. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 8 มกราคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 5 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 773/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 941/2560 ลว 7 พ.ย. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-