2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595020089-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. แววตา หลวงบุญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WAEWTA LUANGBOON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เทคนิคพยากรณ์สำหรับราคาทองคำโดยวิธีการปรับปรุงการปรับค่าผลรวม กำลังสองน้อยสุดแบบเคลื่อนที่ด้วยลูกโซ่มาร์คอฟ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FORECASTING TECHNIQUE FOR GOLD PRICE USING IMPROVED ADAPTIVE MOVING TOTAL LEAST SQUARES METHOD (AMTLS) WITH MARKOV CHAIN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 474/2561 ลว 4 มิ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 25 มิถุนายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 มิถุนายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 422/2560 ลว 13 มิ.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 20 มิถุนายน 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 18 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 175/2560 ลว 7 มี.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Adaptive Moving Polynomial Least Squares Method for Forecasting the Monthly Gold Price  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2561 ถึง 4 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kasem Bundit University 
สถานที่จัดประชุม Ambassador Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand   จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 447-457  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Kasem Bundit University 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper