2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595020105-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ฉัตรพงษ์ คำเลิศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHATPONG KHAMLERD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาช่อนที่ได้รับผลกระทบจากโลหะหนักจากบึงโจด จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CHROMOSOMAL ABERRATION ASSESSMENT OF SNAKEHEAD FISH (Channa striata) AFFECTED BY HEAVY METALS FROM BUENG JODE RESERVOIR, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 มิถุนายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 367/2560 ลว 16 พ.ค. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 27 มิถุนายน 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 250/2560 ลว 31 มี.ค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 541/2560 ลว 21 ก.ค.2560