2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030009-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชมพูนุช ศรีทองแท้ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHOMPOONUT SRITHONGTAE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อใช้เป็นพืชหมุนเวียนในระบบการปลูกพืชหลังการทำนา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SOYBEAN VARIETEL EVALUATION FOR CROP ROTATION IN LOWLAND PADDY FIELD 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 3 กรกฎาคม 2560 วันที่ 3 กค.60
D อนุมัติเค้าโครง 5 กรกฎาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว คำสั่งที่ 457/2559 ลว 23/08/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ. จิรวัฒน์ สนิทชน