2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030013-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อาภากร เฟื่องถี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APHAKORN FUENGTEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสามารถในการรวมตัวของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานเขตร้อนชื้นที่พัฒนาจากเชื้อพันธุกรรมต่างประเทศ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) COMBINING ABILITY OF TROPICAL WAXY CORN AND SWEET CORN INBRED LINES DERIVED FROM EXOTIC GERMPLASM. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 10 มกราคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พลัง สุริหาร คำสั่งที่ 561/2559 ลว 17/10/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 349/2561 ลว 5/7/2561