2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030016-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กวิน กุมปรุ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KAWIN KUMPRU
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ลักษณะทางพันธุกรรมกับลักษณะที่ปรากฏต่อความต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองในมะเขือเทศ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) GENNOTYPIC AND PHENOTYPIC ASSOCIATED FOR TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS DISEASE IN TOMATO VARIETIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 6 มิถุนายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 14 มิถุนายน 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 กรกฎาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 220/2562 ลว 23/5/2562
F แจ้งผลสอบ 6 มิถุนายน 2562
F รับรองการแก้ไข 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร คำสั่งที่ 106/2560 ลว 8/2/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คำสั่งที่ 106/2560 ลว 8/2/2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินสายพันธุ์มะเขือเทศที่มีประสิทธิภาพการให้ผลผลิตและความต้านทานต่อ โรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศในสภาพแปลงปลูกที่จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
ISBN/ISSN 0125-0369  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 เมษายน 2561 
ปีที่ 49  ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน 2561  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 10-17  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ