2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030018-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชฎาภรณ์ เชยชัยภูมิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHADAPHORN CHOEICHAIYAPHUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของสารเคลือบผิวคาร์นูบาและอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษาต่อปริมาณการเกิดอาการข้าสารในส้มโอพันธุ์มณีอีสาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF CARNAUBA WAX AND TEMPERATURES DURING STORAGE ON GRANULATION IN "MANEE ESAN" PUMMELOS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 11 พฤษภาคม 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 สิงหาคม 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. รำไพ นามพิลา คำสั่งที่ 520/2559 ลว 15/09/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร คำสั่งที่ 520/2559 ลว 15/09/2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของสารเคลือบผิวคาร์นูบาและอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของส้มโอพันธุ์ทองดี และมณีอีสานในระหว่างการเก็บรักษา  
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th National Horticultural Congress) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 เมษายน 2561 
ปีที่ 49  ฉบับที่ 1 (พิเศษ) 
เดือน มกราคม-เมษายน 2561  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 342-346  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ