2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030045-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พัชรา คำพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PACHARA KHAMPAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัมนาสูตรสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับฮอร์โมนเพื่อเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงกวา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF SEED COATING MIXED WITH PLANT HORMONE FORMULATION FOR CUCUMBER SEED QUALITY IMPROVEMENTS. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 ตุลาคม 2561 คำสั่งที่ 521/2561 ลว 12/9/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 ตุลาคม 2561 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บุญมี ศิริ คำสั่งที่ 458/2559 ลว 23/08/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Gibberellic acid และ Ethephon ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการเจริญเติบโตของแตงกวาระยะต้นกล้า  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 15 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2561 ถึง 21 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ 
สถานที่จัดประชุม โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 15  Proceeding Paper Issue 15 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 68  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper