2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030047-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุภาพร จำกุดลิง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPAPORN JUMKUDLING
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานการหักล้มทางลำต้นและกายวิภาคเปรียบเทียบอ้อยลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 จากพ่อแม่พันธุ์ที่มีพื้นฐานพันธุกรรมที่แตกต่างกัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ANATOMICAL TRAITS INVOLVING WITH STEM LODGING RESISTANCE AND COMPARISON ANATOMY IN SUGARCANE F1 HYBRID DERIVED FROM DIFFERENT PARENT GENETIC BACKGROUND 
รายละเอียด เสนอ ผศ.ดร.ปวีณา มณีรัตนรุ่งโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 129/2560 ลว 27/02/2560 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 มกราคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กุมภาพันธ์ 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 กุมภาพันธ์ 2562 สอบผ่าน
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 3 ตุลาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 ตุลาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 7 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง คำสั่งที่ 129/2560 ลว 27/02/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี คำสั่งที่ 129/2560 ลว 27/02/2560