2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030047-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุภาพร จำกุดลิง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPAPORN JUMKUDLING
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของอ้อยที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานการหักล้มทางลำต้นและกายวิภาคเปรียบเทียบลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 ที่สร้างจากพ่อแม่พันธุ์ที่มีพื้นฐานพันธุกรรมที่แตกต่างกัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ANATOMICAL TRAITS OF SUGARCANE INVOLVING WITH STEM LODGING RESISTANCE AND ITS COMPARISON IN SUGARCANE F1 HYBRID DERIVED FROM DIFFERENT PARENT GENETIC BACKGROUND 
รายละเอียด เสนอ ผศ.ดร.ปวีณา มณีรัตนรุ่งโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 129/2560 ลว 27/02/2560 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 มกราคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กุมภาพันธ์ 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 กุมภาพันธ์ 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง คำสั่งที่ 129/2560 ลว 27/02/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี คำสั่งที่ 129/2560 ลว 27/02/2560