2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030058-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรัญญู ภูแสงศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WARUNYU PHOSAENGSRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) พัฒนาการและการเจริญเติบโตของใบมันสำปะหลัง 4 พันธุ์ ภายใต้สภาพฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT AND GROWTH OF LEAVES FOR FOUR CASSAVA GENOTYPES UNDER DIFFERENT CLIMATIC CONDITIONS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 10 มกราคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง คำสั่งที่ 096/2560 ลว 8/2/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-