2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030060-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วศิน วุฒิวิชญานันต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WASIN WUTTIWICHAYANAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประมง  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การประมง แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงคุณภาพกากมันสำปะหลังหมักเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารทางเลือกสำหรับปลานิล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) IMPROVEMENT OF FERMENTED CASSAVA RESIDUE QUALITY ALTERNATIVE FEED INGREDIENT FOR NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 1 มิถุนายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 พฤษภาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 พฤษภาคม 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร คำสั่งที่ 068/2560 ลว 02/02/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย คำสั่งที่ 058/2561 ลว 26/1/2561