2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030064-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กัญชร วรวิทยกิจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KANCHON WORAVITTAYAKIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การคัดเลือกสายพันธุ์เมล็ดเจีย (Salvia hispanica L.)สำหรับพัฒนาเป็นพืชอาหารเพื่อสุขภาพ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) VARIETAL SELECTION OF CHIA (SALVIA HISPANICA L.) FOR FUNCTIONAL FOOD UTILIZATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 15 มิถุนายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มิถุนายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ดนุพล เกษไธสง คำสั่งที่ 103/2560 ลว 8/2/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พลัง สุริหาร คำสั่งที่ 103/2560 ลว 8/2/2560