2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030064-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กัญชร วรวิทยกิจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KANCHON WORAVITTAYAKIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การคัดเลือกสายพันธุ์เมล็ดเจีย (Salvia hispanica L.)สำหรับพัฒนาเป็นพืชอาหารเพื่อสุขภาพ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) VARIETAL SELECTION OF CHIA (SALVIA HISPANICA L.) FOR FUNCTIONAL FOOD UTILIZATION 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คำสั่งที่ 194/2562 ลว 30/4/2562 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 15 มิถุนายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มิถุนายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 241/2562 ลว 10/6/2562
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
- นครินทร์ จี้อาทิตย์ คำสั่งที่ 194/2562 ลว 30/4/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พลัง สุริหาร คำสั่งที่ 103/2560 ลว 8/2/2560