2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030064-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กัญชร วรวิทยกิจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KANCHON WORAVITTAYAKIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินศักยภาพของเจีย (Salvia hispanica L.)ใน 2 สถานที่ของประเทศไทยเพื่อพัฒนาเป็นพืชอาหารเพื่อสุขภาพ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EVALUATION OF CHIA (SALVIA HISPANICA L.) POPULATIONS UNDER 2 LOCATION OF THAILAND FOR FUNCTIONAL FOOD UTILIZATION. 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คำสั่งที่ 194/2562 ลว 30/4/2562 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 15 มิถุนายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มิถุนายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 241/2562 ลว 10/6/2562
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 5 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 19 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ คำสั่งที่ 194/2562 ลว 30/4/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พลัง สุริหาร คำสั่งที่ 103/2560 ลว 8/2/2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ของลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของเจีย (Salvia hispanica L.) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 พฤศจิกายน 2561 ถึง 21 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume NHC2018  Proceeding Paper Issue NHC2018 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 81-85  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper